Podmínky získání plnomocných odpustků spojených s 800. výročím založení dominikánského řádu

Kromě obvyklých podmínek, které musí být splněny kdykoliv chce věřící získat plnomocné odpustky (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého Otce, nemít zalíbení v žádném, ani lehkém, hříchu) je potřeba:

a) Zbožně se zúčastnit oslav Jubilea.
b) Navštívit jako poutník některý kostel nebo kapli dominikánské rodiny a setrvat zde po vhodnou dobu v rozjímání před Nejsvětější svátostí. To pak zakončit Modlitbou Páně, Vyznáním víry, Modlitbou Jubilea a vzýváním Růžencové Panny Marie.

Modlitba Jubilea

Bože milosrdenství, ve své věčné moudrosti jsi povolal svého služebníka Dominika, aby se s vírou vydal na cestu jako poutník a kazatel milosti. Když si připomínáme toto jubileum, prosíme, abys do nás znovu vdechl Ducha vzkříšeného Krista, abychom mohli věrně a s radostí hlásat evangelium pokoje. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.