znak OP
Klášter mnišek Kazatelského řádu (dominikánek)
v Praze - Lysolajích
English

Modlitba

„Mnišky ať mají ve dne v noci před očima mysli Krista Pána, který ve dnech svého pozemského života přednášel s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k Bohu a nyní sedí po pravici Boží Velebnosti, stále živ, aby se za nás přimlouval“
(Z našich konstitucí)

Modlitba je jednou z nejdůležitějších součástí našeho života, tou hlavní, celý náš život by se vlastně měl stát jedinou modlitbou. Bůh nás povolal, abychom po příkladu Marie seděly u Ježíšových nohou a naslouchaly jeho slovům (srv. Lukáš 10,39), abychom jako Mojžíš při bitvě Izraelitů s Amálečany stály Před Bohem s pozdviženýma rukama, zatímco naši bratři a sestry prožívají své každodenní boje. (Exodus 17, 8-13)

Protože modlitba má prostupovat celý náš život, je náš den uspořádán tak, aby nám nic nebránilo k „uchování ustavičné vzpomínky na Boha“. (Z našich konstitucí)

Nejdůležitějším bodem našeho dne je mše svatá. V ní oslavujeme spolu s Kristem Boha a prosíme ho za církev i za potřeby a spásu celého světa. Několikrát za den zpíváme Bohu chvály při Liturgii hodin (t.j. breviář - starobylá mnišská modlitba - skládá se převážně z žalmů, dalších biblických textů, hymnů a přímluvných modliteb). Ukázky našich liturgických zpěvů si můžete poslechnout zde. Také se denně společně modlíme růženec a některé další modlitby. Kromě toho každá sestra věnuje určitou část dne rozjímavé četbě Písma (tzv. lectio divina), vnitřní modlitbě, adoraci Nejsvětější svátosti a duchovní četbě.

Potravou pro naše rozjímání a rozhovor s Bohem je pravidelné a systematické studium posvátných pravd, které nějakou formou dle svých možností a schopností koná každá sestra v komunitě. Ale stejně tak je podnětem pro naše volání k Bohu hlas, který k nám doléhá od všech našich bratří a sester, od těch, v jejichž jménu stojíme před Bohem. Hlas chudých, ztrápených, nemocných, utiskovaných, hlas hříšníků volajících po Božím milosrdenství, hlas bezradných, těch, kdo zoufale hledají pravdu a smysl, který lze vposledku najít jedině v Bohu. Tak jako náš zakladatel, svatý otec Dominik, se je všechny snažíme nosit ve "vnitřní svatyni soucitu" svého srdce.

I vy se na nás můžete obrátit ve svých trápeních, bolestech, ale i radostech a požádat nás o modlitbu. Víme o utrpení a těžkostech mnoha lidí a neseme je všechny společně před Boha, aby utišil bolest a proměnil vše zlé v nekonečné dobro.

Pokud si chcete učinit konkrétnější představu o tom, jak modlitba prolíná naším každodenním životem, podívejte se, prosím, na náš denní řád.