znak OP
Klášter mnišek Kazatelského řádu (dominikánek)
v Praze - Lysolajích
English

Studium

Svatý Dominik náš řád založil především pro kázání a spásu duší. Všichni bratři a sestry našeho řádu, každý na svůj způsob a dle svého konkrétního povolání, jsou posláni, aby "hlásali Boží slovo a po celém světě zvěstovali jméno našeho Pána Ježíše Krista“ (první bod Základní ústavy našeho řádu). Toto hlásání ale nemá být pouhým přednášením něčeho, co člověk načetl nebo nastudoval, ale má podle řádového hesla "contemplata aliis tradere" vycházet z naší vlastní zkušenosti, z našeho poznání Boha, které se děje především v modlitbě.

Tomuto principu je plně podřízeno i studium, které nemá pro nás být prostředkem k získání nějakých obecných znalostí, ale pevným doktrinálním základem k stále hlubšímu poznávání Boha, kterého milujeme, protože on si první zamiloval nás. Naše studium je tedy zaměřeno k modlitbě, má ji živit a obohacovat, má nám pomáhat, abychom lépe rozuměly Bohu a jeho záměrům, více ho milovaly a oslavovaly, a celým svým životem i svými slovy věrněji svědčily druhým o jeho lásce ke všem lidem.

Jak říkají naše konstituce, "světlem a pramenem našeho studia je Bůh". Studium má sloužit především poznání Boha a tajemství jeho spásy, jak o něm vypovídá Boží slovo. S ním jsme denně v kontaktu při liturgické modlitbě a prostřednictvím takzv. lectio divina, tedy rozjímavého čtení Bible. Ve studiu proto klademe zvláštní důraz na biblické vědy, a vše, co nám k hlubšímu pochopení Bible a ke slavení liturgie napomáhá. Studium také přispívá k hlubšímu a vědomějšímu prožívání našeho řeholního zasvěcení a k dosažení lidské zralosti, tříbí praktický úsudek, vychovává k vytrvalosti a buduje jednotu komunity.

Ke studiu jsou zavázány všechny sestry, ovšem každá podle svých schopností a nadání. Už v době počáteční formace je dbáno na to, aby zájemkyně o řeholní život stavěly na pevných základech zdravé doktríny a tak se mohly dobře připravit na své plné zasvěcení Bohu. V období postulátu kandidátka s pomocí novicmistrové a dalších sester z komunity studuje především katechismus, dějiny a spiritualitu našeho řádu, a vše, co pomáhá, aby se naučila rozjímavé modlitbě nad Božím slovem a vědomé vnitřní účasti na posvátné liturgii. V noviciátě je studium zaměřeno tak, aby se vztah sestry s Bohem v liturgické a osobní modlitbě dále prohluboval. Novicka by se také měla více seznamovat s naším způsobem života prostřednictvím studia řehole, konstitucí a církevních dokumentů. týkajících se zasvěceného života. Po složení dočasných slibů by pak každá sestra měla postupně získat základní znalosti ze všech teologických oborů (biblistika, dogmatika, spirituální teologie, morálka, liturgika, církevní právo a další), které by jí pomohly lidsky i křesťansky dozrát, připravit se na plné zasvěcení Bohu slavnými řeholními sliby a vybudovat základ pro další studium, které ji bude doprovázet po celý její řeholní život.

V období počáteční formace je každá sestra ve svém studiu systematicky vedena novicmistrovou a dalšími pověřenými sestrami komunity. Po slavných slibech je studium především zodpovědností každé jednotlivé sestry, která si do značné míry může volit, co konkrétně chce studovat. Celá komunita pod vedením převorky ale dbá o to, aby pro studium byly v komunitě dobré podmínky. Snažíme se systematicky vybavovat naši knihovnu vhodnu studijní literaturou, setkávat se ve společném sdílení nad Písmem, pravidelně máme v komunitě nůzné (nejen) teologické přednášky, které zajišťují externí přednášející i některé sestry z komunity. Pokud se to jeví jako vhodné, nevylučujeme v jednotlivých případech ani možnost institucionálního studia teologie na některé teologické fakultě nebo absolvování některého vhodného kurzu. V poslední době se také stále více rozvíjí spolupráce na poli studia s dalšími kláštery dominikánských mnišek, zvláště v oblasti střední a východní Evropy, s možností se zúčastnit přednášek a seminářů online prostřednictvím některé internetové platformy.